FKs prognos

Här hittar du Försäkringskassans senaste prognos, daterad 2018-02-16
Utgiftsprognos 201802
Texten fokuserar på utvecklingen uttryckt i utgifter/pengar. Om regeringens mål (sjp-talet högst 9,0 vid årsskiftet 2020/21 skriver man:

Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 beräknas uppnås i början av 2019. Givet den stora historiska variationen i svensk sjukfrånvaro är emellertid prognososäkerheten stor, särskilt på lång sikt.

Här hittar du sifferbilagan. Där finns såväl kronor som dagar.
Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m m 201802