FKs senaste prognos, 2019-07-29

Sedan prognosen i maj har Försäkringskassan sänkt sin bedömning av det troliga antalet sjukskrivningsdagar.

Minskningarna är inte stora och på längre sikt naturligtvis osäkra. Men det handlar om tydliga sänkningar av prognosen. Det syns i tabellen nedan.

Exkl särskilda fall, står det. Men det är en liten slatt dagar som i sammanhanget inte ändrar den totala bilden.

Regeringens mål om 9,0 per 2020 finns inte längre med i FKs regleringsbrev och gäller alltså inte. Man kan ändå observera att FKs senaste bedömning är att vi troligen kommer ner till denna nivå. Eller ok då, inte 9,0 utan 9,1.

Motiven för FKs sänkning av prognosen finns i bedömningen av hur de pågående sjukfallen ska komma att utvecklas.

FKs kommentar till bilden kommer här:
Det totala antalet pågående sjukfall beräknas att minska svagt under hela prognosperioden. På kort sikt beräknas de kortare sjukfallen att stabiliseras för att sedan öka svagt kommande år, medan de långa sjukfallen motverkar effekten av de kortare sjukfallen och väntas fortsätta att minska under hela prognosperioden. Detta innebär även att sjukpenningtalet väntas minska framöver, från dagens 9,61 nettodagar till 8,81 år 2022.

Datoras algoritm beräknar (med utfall till och med juni som grund) att antalet sjukskrivningsdagar kommer att minska med 1,7% under 2019. FKs prognos bedömer att minskningen blir 2,3%.

Här en länk till FKs prognosdokument.