Uppdatering med oktober-utfall

Länge har det varit så att minskningen på totalen har berott på att dagarna i korta sjukfall har minskat mer än dagarna i långa sjukfall har ökat. Pandemin har medfört att nu är det inte längre så. Visserligen finns det en marginell minskning av dagarna i de kortare sjukfallen, men den räcker inte alls till att väga upp ökningen av dagar i de långa fallen.

Algoritmens beräkning av det troliga utfallet för helåret ser ut såhär:

Dagarna väntas nu öka med enbart 170 000 dagar. På totalen är det en mycket liten ökning, knappt värd att nämnas.

Osäkerheten i den där ‘förutsägelsen’ är inte längre så stor. Pandemin är visserligen på inget sätt över och det finns därför all anledning att fortsatt följa vad som händer. Men några stora ändringar av det årsutfallet ska man inte vänta sig.

Ökningarna är starkt koncentrerade till Stockholm. Givet vad vi redan vet finns det ingen anledning att vara förvånad.

Det syns tydligt att den procentuella ökningen för perioden jan-september är mycket större i Stockholm än i Riket.

Litet spännande är kanske att det, trots pandemin, finns län som rätt kraftigt minskat sina dagar. Obs att här pratar vi utfall, dvs konstaterade fakta.

I Stockholm har pandemin verkligen brutit utvecklingen av dagar i de kortare sjukfallen.


För att förstå vad som händer (och sannolikt kommer att hända) är det alltså viktigt att också bevaka den regionala nivån.

Dagarna i korta (<2 år) sjukfall har totalt minskat med knappt tjugo tusen. Stockholm ensamt har ökat med 378 tusen. Det är därför så att det finns många län som minskar sina sjukskrivningsdagar i korta sjukfall. Noga räknat är det alla län utom Sthlm, Västra Götaland, Östergötland, Norrbotten och Jämtland.

Fast dra inga förhastade slutsatser om Jämtland. Förr i tiden hade Jämtland höga sjukskrivningstal. Men det var förr i tiden. Nu ser det ut såhär:

Uppdatering med september-utfall

Länge har det varit så att minskningen på totalen har berott på att dagarna i korta sjukfall har minskat mer än dagarna i långa sjukfall har ökat. Pandemin har medfört att nu är det inte längre så.

I diagrammet syns tydligt att ökningen i kortare sjukfall är riktigt påtaglig. Nu har vi utfall tom september månad. Detta blir spännande att följa.

Algoritmens beräkning av det troliga utfallet för helåret ser ut såhär:

Dagarna väntas nu öka med runt 400 000 dagar. På totalen är det en mycket liten ökning, mindre än 1%.

Osäkerheten i den där ‘förutsägelsen’ är inte längre så stor. Pandemin är visserligen på inget sätt över och det finns därför all anledning att fortsatt följa vad som händer. Men några stora ändringar av det årsutfallet ska man inte vänta sig.

Ökningarna är starkt koncentrerade till Stockholm. Givet vad vi redan vet finns det ingen anledning att vara förvånad.

Det syns rätt tydligt att den procentuella ökningen för perioden jan-september är kring 6 ggr större i Stockholm än i Riket.

Lika spännande är kanske att det, trots pandemin, finns län som rätt kraftigt minskat sina dagar. Obs att här pratar vi utfall, dvs konstaterade fakta.

Om/när smittspridningen når andra län blir det spännande att följa om dessa visar på en utveckling liknande den vi ser i Stockholm.

För att förstå vad som händer (och sannolikt kommer att hända) är det alltså viktigt att också bevaka den regionala nivån.

Dagarna i korta (<2 år) sjukfall har totalt ökat med 173 tusen. Stockholm ensamt har ökat med 417 tusen. Det är mer än hela ökningen i Riket. Och det är möjligt därför att dett finns län som minskar sina sjukskrivningsdagar i korta sjukfall

Pågående sjukfall tillbaka på 2017 års nivå

Uppgiften om de pågående sjukfallen lämnas med eftersläpning. Nyss släppte försäkringskassan värdena för oktober 2018. Normalt är en ökning under hösten. Men nu har värdet för 2018 hunnit upp värdet för 2017.

För de riktigt långa (>2 år) sjukfallen är det fortfarande ökningar jämfört med föregående år. Men i absoluta tal har ökningen (nästan) upphört.

Detta är riksbilden. Tittar vi på utvecklingen per län är bilden, som oftast, tydligt splittrad.

Här finns åtminstone två hoppingivande signaler. Sedan förra månaden har vi ytterligare ett län som visar minskande värden. Och den här gången har inget län ökat sitt värde med mer än 20%.

Det är svårt att motstå frestelsen att åter påpeka hur olika grannlänen Västernorrland och Gävleborg utvecklas. Så därför påpekar jag det.

En konkurrensfördel för algoritmen

Traditionell prognosarbete är alltför krävande för att öppna för att göra prognoser för olika varianter av nedbrytningar, t ex kön, regioner och fallängder.

Algoritmen lånar sig enkelt till sådant. Frågan är om resultaten är tillräckligt bra för att de ska vara meningsfulla att ta till sig.

I den fil du kan ladda ner här kan du se hur väl algoritmen under året kunde förutsäga det slutliga årsutfallet. En horisontell linje signalerar god precision. Och som du ser är linjen för de olika länen ofta just horisontell.

Datoras algoritm är väl värd att ta till sig.