Varför varierar sjp-talet så mycket?

De län som ligger till vänster om rikets röda stapel har, i förhållande till sin andel av befolkningen, en ovanligt låg andel av sjukskrivningsdagarna. Östergötland, längst till vänster, har en andel av dagarna som är 19,1% lägre än förväntat om man ser till deras andel av befolkningen.

Västra Götaland, näst längst till höger, har en andel av dagarna som är 16,7% högre än förväntat, givet befolkningens storlek.

De tre län som markerats med pilar, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, har tillsammans cirka 50% av befolkningen. Hur det går med sjukskrivningsdagarna där är alltså mycket betydelsefullt för hur det ska gå med riksvärdet. Västra Götalands läge sådär långt till höger inger oro.

Och varför varierar sjp-talet så mycket mellan län? Den pinsamma sanningen är: Ingen vet, med säkerhet. Men man vet i alla fall säkert att det inte speglar skillnader i det allmänna (o)hälsoläget. Emellanåt har det beskrivits i termer av ‘kulturskillnader’.

En gång höll en hög chef en allvarlig betraktelse på temat Dessa skillnader tyder på rättstillämpningen inte är lika över landet. Efteråt hördes en av åhörarna mumla Ja ja, men vad ska folk leva av?

Kanske är det under den gatlyktan vi ska leta efter nyckeln?

Långa sjukfall ökar sin andel av dagarna

dagar_per_fallängd2

I en situation där sjukskrivningsdagarna totalt sett börjat minska är det oroande att de dagar som betalas ut i långa sjukfall blir en allt större del av totalen. Och ökningen handlar dessutom de allra längsta sjukfallen, de som är längre än 2 år.

Då den bortre tidsgränsen togs bort av regeringen så ökade självfallet de långa sjukfallen och därmed deras andel av dagarna. Det hindrar inte att då jag ser diagrammet tycker jag att ökningen är oroväckande stor.

Ansträngningarna att få ned sjukskrivningarna kan ju inte enbart handla om de kortare sjukfallen. De långa sjukfallen är sjukfall därför att man bedömer att den sjukskrivne har goda möjligheter till återgång i arbete. Annars är sjukersättning/förtidspension rätt förmån.

Därför skulle jag vilja se en statistik som handlar om hur långa sjukfall avslutas. Hur många återgår i arbete efter en sjukskrivning som varat mer än 2 år? Antal och andel – det skulle ge ett bra underlag för en diskussion om tillämpning av reglerna för beviljande av sjukersättning.

En ren slump?

Storuman är den kommun som har landets högsta sjp-tal. Idag rapporterar Sveriges Radio:

Storuman har bara haft besök av en enda standupkomiker i modern tid. Det vill Fanny Stand Up ändra på. Deras senaste projekt tar ståuppkomiken från Umeå till mindre orter i norra Sverige där workshops och framträdanden ska sprida humorn vidare.

Och nu satsar SVT på Storuman och de ansträngningar paret Björn Ferry och Heidi Andersson gör för att öka miljömedvetenheten.

En rättelse i sista stund: Malå är nu den kommun som har landets högsta sjukpenningtalet (16,5). Storuman har 16,4. Har offensiven fått effekt också på hälsoläget?

Målet uttryckt i sjukskrivningsdagar

Sjpmål_dgr_riket

Sjukpenningtalet är kvoten mellan alla sjukskrivningsdagar under en 12-månaders-period och antalet personer som skulle kunna få utbetalning av sjukpenning.

Regeringen har angett målet till 9. Vet man antalet personer som under 2020 skulle kunna få sjukpenning så kan målet räknas om till ett antal sjukskrivningsdagar.

Det är inte alldeles enkelt eftersom den där nämnaren ökar över tid. Men om man tar den senaste ökningen och låter den fortsätta i samma takt så kommer man till att nämnaren skulle bli kring 5,9 miljoner (upp från 5,7 miljoner år 2017). Och därmed skulle antalet sjukskrivningsdagar under 2020 få bli högst 53 miljoner.

Motsvarande beräkning kan göras för varje län.

Den tillritade linjen i diagrammet ovan slutar i det antal dagar som motsvarar regeringens mål. Det är tydligt att om minskningarna fortsätter (som under 2017) så kommer målet att nås tidigare än vad regeringen stipulerat. Försäkringskassan skriver i den senaste prognosen (feb 2018) att det torde ske i början av 2019.

Här på bloggen kommer kurvan att redovisas för Riket och för varje län. De uppdateras varje månad då nya siffror släpps. Klicka på Utfall här, eller i menyn i det svarta bandet.

Polariseringen i sjukförsäkringen

dagar_per_fallängd

En allt större del av sjukskrivningsdagarna betalas ut i riktigt långa sjukfall (>2 år). Med goda ögon kan man se att det under 2017 betalades ut färre dagar än under 2016. Den högra cirkeln är något mindre än den vänstra.

Det som ger den stora ökningen av den blå kilen är att under 2017 ökade dessa dagar markant.

På totalen var minskningen 3,8 miljoner dagar. Men de långa sjukfallens dagar ökade med 4,4 miljoner. Och därmed steg dessa sjukfalls andel av alla dagar från 12 till 20%.

Det finns en påtaglig polarisering bland de arbetslösa. Vi verkar vara på väg mot en liknande situation i sjukförsäkringen. Det är en olycklig utveckling.

Det är inte helt överraskande att Försäkringskassan anser att det finns anledning att diskutera kriterierna för sjukersättning (förtidspension). Att personer ska vara långtidssjukskrivna ända fram till pensioneringen känns inte rimligt.

Hur långt från sina mål är länen?

Rikets mål är 9,0, men varje län har fått ett eget uppdrag/mål. Längst till höger hittar vi Jämtland och Norrbotten som båda redan nu nått sina respektive mål. Östergötland och Halland behöver inte minska sitt sjukpenningtal mycket för att nå sina respektive mål. Det behöver däremot Södermanland och Blekinge. För deras del handlar det om att sjp-talet ska ner ytterligare 16-17%.

Riket behöver minska med 9,0% för att komma ner till ett sjp-tal på 9,0. Eftersom man har nära 3 år på sig lär det lyckas – om nuvarande utveckling fortsätter. Men eftersom vi hittills inte riktigt kunnat förstå när sjukskrivningar ökar och minskar så kanske ändå osvuret bäst.