9,0 är kanske en alldeles rimlig nivå

Mycket diskussion har det varit om regeringens mål för sjukpenningtalet. Det vi kan ana nu är en utplaning på en nivå i närheten är 9.

Försäkringskassan skriver i sin senaste prognos om hur inflödet av nya sjukfall visserligen ökar, men att varaktigheterna minskar. Och det tycker nog många av oss är en situation som är rimlig. För att de skulle vara rätt med de där orimligt många och orimligt långa sjukfallen är det flera av oss som haft svårt att ta in.

I nästa bloggpost skriver jag mer om Försäkringskassans prognos och den utblick mot utvecklingen de närmaste åren som finns där.

Försenad prognos från Försäkringskassan

Den komplicerade processen att få fram en ny regering gör att FKs prognas inte kommer att publiceras förrän i slutet på månaden. Och då kommer den alltså att bygga på ett månadsutfall mer än planerat.

Oktoberutfallet finns nu. Datora har förstås uppdaterat och detta är vad algoritmen nu säger om utfallet för helåret 2018.

Den röda linjen är fortsatt närmast horisontell, dvs framskrivningens resultat är stabilt över tid. Men en liten orosunge finns det eftersom det finns ett tryck uppåt till följd av oktoberutfallet. Och det ska komma ytterligare två månadsutfall innan året är slut.

Delar man upp de utbetalda dagar på sjukfall kortare resp längre än 2 år så känns de gamla mönstren igen. Påtaglig ökning i de långa sjukfallen

Framskrivningen för de riktigt långa fallen har räknats ner över tid. En ökning med 25% är dock mycket.

I de kortare sjukfallen har framskrivningen utvecklats så här:

Att regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 skulle nås redan i år finns inte på kartan. Dock fanns det så sent som under våren en tro att det skulle kunna bli så.

Att det finns ett tryck uppåt i algoritmens beräkning av årsutfallet med utfall tom oktober som underlag beror på att oktober i år inte visar någon minskning jmf med oktober 2017.

Försäkringskassans prognos för 2018

I den senaste prognosen, publicerad i juli, trodde man på en minskning av sjukskrivningsdagarna med 3,7 %. Eftersom minskningarna planar ut kommer man nog att ändra sig i den prognos som troligen publiceras den 8 november.

Den algoritm som Datora arbetar med har inte ändrat sig mycket under året.

Troligt_riket_1809

Den röda linjen är närmast horisontell och lär så förbli fram till det slutliga utfallet för 2018. Då ska jag här förstås visa upp prognosfelen under året för algoritmen jämförda med felen i försäkringskassans prognoser. Det kan gott hända att algoritmen visar sig ha varit träffsäkrare.

Fast då bör det påpekas att att försäkringskassans prognoser innehåller mycket mer än just bara detta mått. Samt att man där har ett längre tidsperspektiv än enbart innevarande år.

Dock, algoritmen kan leverera framskrivningar uppdelade på sådant som sjukfallens längd, kön och län. Och allt detta samtidigt. Här nedan ser du troligt utfall för sjukfall kortare än 2 år/kvinnor/Västernorrlands län

Troligt_22_korta_1809

Även här är den röda linjen påfallande horisontell; en komplimang till algoritmen.

Pågående sjukfall per juli 2018

Sjukfallen är färre än för ett år sedan, men minskningen visar en tendens att plana ut.

påg_sjukfall_1807

Det ser man i diagrammet ovan – om man har goda ögon. Som jag brukar påpeka är de regionala skillnaderna ganska stora. Nedan ser du motsvarande diagram för Västernorrlands län. Ständiga uppgångar har sedan början av 2017 förbytts i uthålliga minskningar. Om det är ohälsan eller rättssäkerheten som förbättrats kan man verkligen undra.

påg_sjukfall_1807_22.JPG

De riktigt långa (>2 år) sjukfallen är runt 15% fler än för ett år sedan, men som jag påpekat i ett tidigare blogginlägg så har de nog peakat för den här gången.

Även här finns det en påtaglig regional variation. Det behöver man inte särskilt god syn för att bli varse då man tittar på diagrammet nedan.

långa fall per län_1807

Särskilt spännande är att extremlänen (Västernorrland och Gävleborg) är grannlän. Det finns gåtor kvar att lösa i socialförsäkringsvärlden. Tyvärr märker jag inga tecken på att någon jobbar med att finna just denna gåtas lösning. Jag berömmer dock av att efter fattig förmåga ständigt peka på problemet. Det är ju ändå första steget mot en lösning.

 

Troliga förändringar under 2018

Baserat på utfallet till och med september är förutsägelser om länsvisa troliga förändringar tämligen säkra. OBS att försäkringskassan inte alls gör sådana beräkningar. De som är intresserade av länsvisa förändringar är hänvisade till den här bloggen.

För dagar utbetalda i sjukfall <2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_korta_1809

Alla län minskar, men påtagligt olika mycket. Att det kan bli så uttrycker med stor säkerhet att lagar/regler inte tillämpats lika i hela landet. Annars hade minskningarna i norrlandslänen knappast varit möjliga. Men det är förstås klokt att inte nu bråka om det utan snarare glädje sig åt att de ställer in sig i ledet.

För dagar utbetalda i sjukfall >2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_långa_1809

För de långa sjukfall gäller fortsatt stora ökningar. Minskningar finner man enbart i Västernorrland och Jämtland, två län som kraftigt minskar också dagarna i de kortare sjukfallen. Dessa två län har (numera) därför sjukpenningtal kring Rikets.

För sjukskrivningsdagarna oberoende av sjukfallets fallängd ser det ut såhär:

Troligt_länen_tot_1809

Rikets minskning lär bli 3%. Det blir spännande att jämföra Datoras beräkning med försäkringskassans prognos, som troligen publiceras den 8 november.

Litet överraskande är det nog att utvecklingen är så olika. Hur kan Västernorrland minska med 20 procent samtidigt som grannlänet Gästrikland ökar? Speglar det regionala variationer i hur lagar och regler tillämpas? Försäkringskassan borde veta, men säger inget om detta.

Länens sjp-tal per september 2018

Regeringens mål är att Riket ska komma ner till 9,0 per dec 2020. Så förväntan heter minskning. Några län levererar stora minskningar, men det finns också län som ökar.

sjp_diff sedan 1712_1809

I dessa dagar diskuteras en rapport från ISF där man menar att regeringens signaler (snarare än lagändringar tagna i riksdagen) ifrågasatt rättssäkerheten i försäkrings-kassans handläggning av sjukskrivningsärenden.

Själv skulle jag inte utesluta att de påtagliga minskningar av sjukpenningtalet som skett i de flesta norrlandslän uttrycker en ökad rättssäkerhet i handläggningen.

Utvecklingen i länen är verkligen olika. Här ett smakprov:

sjptal_utvalda_län_1809

Jönköping, som länge legat nära Riket ligger nu påtagligt över som en följd av att sjukpenningtalet numera ökar i det länet. Jämtland och Västernorrland, som länge haft påfallande mycket högre värden än Riket har minskat kraftigt. Och detta att Jämtland och Västernorrland (som två tydliga exempel) numera ligger kring riksvärdet är jag benägen att se som ett tecken på ökad rättssäkerhet i tillämpningen.

Det finns, enligt min menig, inga objektiva skäl för enskilda län att kraftigt avvika från riksvärdet.

 

De riktigt långa sjukfallen har nog peakat

2års_1806

Riktigt säker kan man inte vara, men nog förefaller det troligt att det vi närmast kommer att få se är ytterligare minskningar av de riktigt långa sjukfallen.

Jämfört med juni 2017 är de fler men inte längre så rasande många fler. Per län ser det ut såhär:

långa fall per län_1806

Precis som jag skrev i min förra post så är alla staplar nu lägre. Och Norrbotten visar riktig minskning. Länen längst till vänster är desamma som förra månaden. Och Gävleborg har även nu den största ökningen. Grattis till Kalmar som förra månaden låg 3:a från höger men nu flyttat sig mot Riket. Nu ligger man som nummer 7 från höger.

Men vad är det som händer i Västernorrland som inte händer i Gävleborg? De är ju ändå grannlän. Någon vet. Det vore spännande om någon ville berätta.

De riktigt långa sjukfallen har peakat?

2års

Då vi fått ett par månader till kan vi säga mera säkert om de riktigt långa sjukfallen nått sin topp för denna gång.

Men man ser ju tydligt att de långa sjukfallen i maj var många fler är för ett år sedan. Och här kan man se hur det ser ut per län.

långa fall per län_1805

Rikets värde är drygt 20 procent högre än ett år tidigare. Gävleborg ligger sämst till med en ökning på 35 procent. Västernorrland, Jämtland och Norrbotten (nästan) har minskat sina lång sjukfall sedan maj 2017.

Detta är på totalen en rätt oroväckande bild. Men väger man in att de långa sjukfallen i bästa fall inte fortsätter att öka nu så kommer förstås de här staplarna att bli lägre när jag (om sådär två veckor) kan publicera diagram baserade på nya siffror.

Länens sjp-tal per juli 2018

Regeringens mål är att Riket ska komma ner till 9,0 per dec 2020. Så förväntan heter minskning. Några län levererar stora minskningar, men det finns också län som ökar.

sjp_diff sedan 1712_1807.JPG

För Riket minskar sjp-talet, men kurvan planar ut, vilket ligger bakom att Försäkringskassans nyliga prognos blev en uppräkning jämfört med den tidigare. Titta gärna tillbaka på den bloggposten.

Utvecklingen i länen är verkligen olika. Här ett smakprov.

sjptal_utvalda_län_1807.JPG

Jämtland och Västernorrland har minskat snabbt från höga nivåer. Jämtland ligger nu under Riket och snart gör Västernorrland det också. Men Jönköping har alltså slutat minska. Det syns här och det framgår också av det första diagrammet.

Extrema sjukpenningtal per juli 2018

Redovisningen här handlar om precis samma kommuner som för en månad sedan. Och för denna påtagliga regionala variationen finns det, överraskande nog, mycket litet intresse.

Dom är som dom är i Storuman. Och i Danderyd är dom annars. Eller?

Det enda som hänt är att sjukpenningtalen är aningen lägre – utom för Ödeshög, se nedan.

För kvinnor Högst Malå (Västerbotten) med    22,63
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 6,93

För män
Högst Ånge (Västernorrland) med  12,58
Lägst Danderyd (Stockholms län) med    3,20

För samtliga
Högst Storuman (Västerbotten) med 15,99
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 5,07

Största snedfördelningen mellan könen finns i Hällefors i Örebro län.

Där är sjp-talet för kvinnor 16,86 och för män 5,49, dvs kvinnorna är mer än 3 gånger så mycket sjukskrivna som männen.

Den minsta snedfördelningen mellan könen finns i Ödeshög i Östergötland.

Där är sjp-talet för kvinnor 8,82 och för män 8,33. Men inte i någon kommun är männen mer sjukskrivna än kvinnorna.