En polariserad sjukförsäkring

Sjukskrivningsdagarna i korta fall minskar, precis som regeringen hoppas.

Troligt_riket_korta

Men i de långa fallen ökar sjukskrivningsdagarna.

Troligt_riket_långa

Och blir det då en nettominskning? Ja, än så länge verkar det så.

skört läge2

Men det ser man ju att det är ett skört läge. Och i några län kan man ganska säkert säga att där blir det ingen minskning i år. För Jönköping ser det ut så här. Ökningen i långa fall är (hittills i år) större än minskningen i de kortare.

skört läge_jönköping

Det är litet som för arbetsmarknadsläget. Uppmärksammar man inte polariseringen så blir det svårt att förstå vad som pågår. Och vart det kan leda.

April-siffrorna är här

Algoritmen vidhåller att minskningen för 2018 kommer att bli avsevärt mindre än vad FK räknar med i sin senaste prognos. Beräkningen är stabil över tid och lär därför inte ändras mycket under resten av året. Och ändras den så blir det i riktning mot högre utfall.

  • Det kommer att bli en minskning av utbetalade nettodagar (och därmed sjp-talet)
  • Det minskningen kommer för Riket att handla om 3% (eller troligen mindre än så)
    inte nära 7% som FK tänkt sig senast (men det kommer en ny prognos i juli)
  • Som det ser ut nu kommer 6 län att ha ökat då året är slut

För att se bilder för varje län gå till Troligt årsutfall

Under Utfall finns riktigt intressanta grafer och värden som visar att de pågående minskningarna av sjukfall och sjukskrivningsdagar inte alls ska tas för givna.

Spridningen minskar, men …

Spridningen för sjp-talet (mätt som medelvärdet av de olika länens avvikelse (i absoluta tal) från riksvärdet) har minskat uthålligt sedan mars 2017. Från 1,25 då till 0,96 nu (mars 2018).

Två län beter sig litet speciellt. De ökar sitt avstånd till riksvärdet men ligger redan under. Genom att vara extra mycket minskande (som regeringen vill) bidrar de dock till en ökad spridning, lustigt nog. Det gäller Norrbotten och det gäller Jämtland.

Två andra län beter sig speciellt på ett annat sätt. De ligger över riksvärdet och hänger inte med när riksvärdet minskar. Så avståndet till riksvärdet ökar. Det gäller Jönköping och Dalarna. De är inte de enda, men dessa två län är de som uppvisat problemet under längst tid. För Jönköping sedan juni 2017 och för Dalarna sedan augusti 2017.

FKs maj-prognos

Igår (2 maj) lämnade FK en ny prognos. Jag hittar den inte på deras webbplats, men du kan ladda ner den här Utgiftsprognos 201805.

För sjukskrivningarna räknar man fortsatt med minskningar, men långsammare.

jmf_prog_1805

Ett sammanfattning av argumenten för den nya prognosen är denna:

”Sammantaget medför utvecklingen av antalet startade sjukfall och deras varaktighet att antalet pågående sjukfall minskar för samtliga fallängder under 2018 och 2019 för att därefter utvecklas stabilt. Sjukfall i fallängder längre än 2 år förväntas dock att öka under större delen av innevarande år för att sedan börja minska.”

När det gäller de långa sjukfallen gör FK en särskild notering:

”Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har ökat väsentligt sedan 2015, vilket i huvudsak beror på att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättnings-dagar avskaffades 1 februari 2016. Förändringar i regelverket medför att jämförelser över tid försvåras. En stor majoritet av de som tidigare lämnade försäkringen på grund av uppnådd maxtid återvände sedermera till sjukskrivning och startade ett nytt sjukfall. Under det gamla regelverket med en bortre tidsgräns överskattades därför antalet korta sjukfall i sjukfallsstatistiken, medan antalet långa sjukfall underskattades markant. Efter korrigeringar för detta framgår att ökningen av de långa sjukfallen inleddes redan under 2013 och inte i samband med att tidsgränsen togs bort.”

Fetstilen ovan har jag lagt till. What goes up must come down, jag vet. Men vad talar egentligen för att ökningen av de långa sjukfallen ska brytas under 2018? Nåja, FK har i denna prognos inte haft möjlighet att ta hänsyn till effekterna av regeringens senaste styrsignal – att byta generaldirektör.

Mer fokus på samordningsuppdraget och överlämningarna till arbetsförmedlingen bara måste komma att förlänga de berörda sjukfallen. Effekterna kommer att bli synliga i månadsutfallen före valet. Det är min tro,  det vet jag visst (en lätt förvrängning av psalm 240).

FK räknade i februariprognosen med en minskning av sjukskrivningsdagarna på nära 8%. I den nya prognosen har man justerat till en minskning på drygt 6%. Själv skulle jag bli överraskad om minskningen blir större än 3%.

FKs nästa prognos, som lär komma i juli, blir extra intressant läsning. Och den kommer jag förstås att publicera och kommentera här på min blogg. Men dessförinnan kommer det att finnas mycket att läsa och begrunda kring månadsutfallen.

Fortsatt stark ökning

2årsDe riktigt långa sjukfallen (>2 år) fortsätter att öka Visserligen lutade 2017 års kurva mindre brant uppåt än den för 2016. Och 2018 års kurva lär luta mindre än 2017. Men uppåt bär det.

Det senaste värdet (januari 2018) ligger 10 000 högre än (detta bortglömda ord) värdet 12 månader tidigare.

Sett över en 12-månadersperiod (jan 2017 – jan 2018) ser ökningarna per län ut såhär

Många län har ökat mellan 35 och 40%. Ett enda län, Jämtland, kan visa på en minskning. Med så stora ökningar för de riktigt långa sjukfallen blir det förstås svårt att på totalen kunna visa på fortsatta minskningar av sjuktalen.

Minskar och minskar inte

Totalt sett minskar de pågående sjukfall. Två varningsflaggor dock:

  • Minskningen tenderar till att bli mindre.
  • Antalet sjukfall som är längre än 1 år verkar ha stabiliserats kring 70 000. Och när totalen minskar så ökar alltså andelen fall som är längre än 1 år.

påg_sjukfallJag lägger in diagrammet här. Men glöm inte att sidan Utfall alltid är uppdaterad med de senaste utfallen.