En konkurrensfördel för algoritmen

Traditionell prognosarbete är alltför krävande för att öppna för att göra prognoser för olika varianter av nedbrytningar, t ex kön, regioner och fallängder.

Algoritmen lånar sig enkelt till sådant. Frågan är om resultaten är tillräckligt bra för att de ska vara meningsfulla att ta till sig.

I den fil du kan ladda ner här kan du se hur väl algoritmen under året kunde förutsäga det slutliga årsutfallet. En horisontell linje signalerar god precision. Och som du ser är linjen för de olika länen ofta just horisontell.

Datoras algoritm är väl värd att ta till sig.

Utfallet av utbetalda sjukskrivningsdagar för 2018 är klart

På totalen blev det en liten (-2,7%) minskning av dagarna. Detta hade också algoritmen länge förutsett.

Den röda linjen är närmast horisontell, dvs felen i framskrivningen är mycket små. Det framgår också av diagrammet nedan, särskilt då man kollar skalan på den vertikala axeln.

Detta att algoritmen längs resan både över- och underskattar det slutliga utfallet tycker jag att man ska se som en komplimang.
Att det inte finns någon stapel för månad 12 beror på att då görs ingen framskrivning. Då har vi ju utfallet.

För de långa sjukfallen (> 2 år) har algoritmen fungerat sämre.

Givet de senaste årens utveckling har algoritmen räknat med en mycket stor ökning även 2018. Ökningen blev stor, nära +21%, men algoritmen hade tänkt sig mer, i början av året tom mycket mer.

Algoritmen har varje månad överskattat det slutliga utfallet. Och som jag redan sagt: det är mindre bra. Så för dagar utbetalda i långa sjukfall under 2018 har algoritmen fungerat sådär.

Vad är då att säga om de kortare sjukfallen? Jo, där har algoritmens träffsäkerhet varit väsentligt bättre.

Den röda linjen är här åter närmast horisontell. Utfallet, en minskning med 8,7% under året, fångade algoritmen snart. Därför är det låga värden i diagrammet som visar avvikelsen mellan det slutliga utfallet och framskrivningen som gjorts varje månad.

Staplarna kan se litet långa ut, men kolla vertikalskalan! Felet (avvikelsen) är aldrig större än 1,4%. Det är fantastiskt, kort sagt. Själv hade jag ändå önskat mig fler staplar som gick uppåt.

Försäkringskassans prognos för 2018

I den senaste prognosen, publicerad i juli, trodde man på en minskning av sjukskrivningsdagarna med 3,7 %. Eftersom minskningarna planar ut kommer man nog att ändra sig i den prognos som troligen publiceras den 8 november.

Den algoritm som Datora arbetar med har inte ändrat sig mycket under året.

Troligt_riket_1809

Den röda linjen är närmast horisontell och lär så förbli fram till det slutliga utfallet för 2018. Då ska jag här förstås visa upp prognosfelen under året för algoritmen jämförda med felen i försäkringskassans prognoser. Det kan gott hända att algoritmen visar sig ha varit träffsäkrare.

Fast då bör det påpekas att att försäkringskassans prognoser innehåller mycket mer än just bara detta mått. Samt att man där har ett längre tidsperspektiv än enbart innevarande år.

Dock, algoritmen kan leverera framskrivningar uppdelade på sådant som sjukfallens längd, kön och län. Och allt detta samtidigt. Här nedan ser du troligt utfall för sjukfall kortare än 2 år/kvinnor/Västernorrlands län

Troligt_22_korta_1809

Även här är den röda linjen påfallande horisontell; en komplimang till algoritmen.

Troliga förändringar under 2018

Baserat på utfallet till och med september är förutsägelser om länsvisa troliga förändringar tämligen säkra. OBS att försäkringskassan inte alls gör sådana beräkningar. De som är intresserade av länsvisa förändringar är hänvisade till den här bloggen.

För dagar utbetalda i sjukfall <2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_korta_1809

Alla län minskar, men påtagligt olika mycket. Att det kan bli så uttrycker med stor säkerhet att lagar/regler inte tillämpats lika i hela landet. Annars hade minskningarna i norrlandslänen knappast varit möjliga. Men det är förstås klokt att inte nu bråka om det utan snarare glädje sig åt att de ställer in sig i ledet.

För dagar utbetalda i sjukfall >2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_långa_1809

För de långa sjukfall gäller fortsatt stora ökningar. Minskningar finner man enbart i Västernorrland och Jämtland, två län som kraftigt minskar också dagarna i de kortare sjukfallen. Dessa två län har (numera) därför sjukpenningtal kring Rikets.

För sjukskrivningsdagarna oberoende av sjukfallets fallängd ser det ut såhär:

Troligt_länen_tot_1809

Rikets minskning lär bli 3%. Det blir spännande att jämföra Datoras beräkning med försäkringskassans prognos, som troligen publiceras den 8 november.

Litet överraskande är det nog att utvecklingen är så olika. Hur kan Västernorrland minska med 20 procent samtidigt som grannlänet Gästrikland ökar? Speglar det regionala variationer i hur lagar och regler tillämpas? Försäkringskassan borde veta, men säger inget om detta.

Skört läge, nu med juliutfall

skört läge_1807.JPG

Dagarna i korta fall minskar, dagarna i långa fall ökar. Hittills har det gett en nettominskning på knappt 1,5 miljoner dagar. Och hur skört är det?

För korta fall (nåja, kortare än 2 år) räknar algoritmen nu med att minskningen totalt under året ska bli 4,6 miljoner dagar. Och den framskrivningen har varit mycket stabil under året och därför högst trolig.

Troligt_riket_korta_1807

För långa fall har framskrivningen utvecklats så här under året.

Troligt_riket_långa_1807.JPG

Från en ökning med knappt 6 miljoner räknar algoritmen nu med en ökning på knappt 4 miljoner. Kanske blir ökningen till slut kring 3 miljoner (dvs ett utfall på 15 miljoner dagar för året) eftersom den röda kurvan kan förväntas börja plana ut.

Och då landar vi i att en trolig minskning då året är slut skulle vara kring 1,5 miljoner dagar. Och det ska ställas i relation till att det totala antalet dagar lär bli 56,5 miljoner dagar.

Minskning, ja, men knappast trygg. Jag vidhåller därför: Skört läge.

Utfall, nu per juli

utfall_prognos_1807

Det lär inte bli några fortsatta minskningar att tala om under resten av året. Det tror inte FK, det tror inte min algoritm och det tror nog ingen som ser grafen ovan.

Troligt_riket_1807

Detta att den röda linjen går närmast horisontellt betyder att, i varje fall hittills, har algoritmen inte funnit anledning att göra några stora förändringar i sin beräkning.

Och att den senaste beräkningen i stort sett är densamma som 12-månadersvärdet betyder förstås att de månader som är kvar under 2018 inte lär bjuda på några påtagliga minskningar jämfört med samma månader 2017.

Detta är en sanning för riket. Tittar man på de olika länen finns det stora skillnader. Några län visar på stora minskningar då januari-juli jämförs mellan åren. Men det finns också län som visar ökningar. Inte stora, tack och lov, men ökningar.

minskning hittills_1807

Det finns också stora skillnader då man skiljer på korta och långa fall. Det finns en polarisering i sjukförsäkringen. Och den kommer jag att skriva om i nästa inlägg på den här bloggen.

Ny prognos

Nu har FK lämnat en ny prognos. Som väntat räknar man fortsatt med minskning under 2018. Men den minskningen är nu betydligt mindre.

I maj var bedömningen att sjukskrivningsdagarna skulle minska med 6,5%

I juli är bedömningen att minskningen blir 3,8%.

Man har alltså höjt prognosen påtagligt.

Här kan du ta del av FKs egna dokument.

Efter att FK räknat upp sin prognos ligger man nu mycket nära Datoras algoritm. Men man tror fortfarande på en större minskning än algoritmen.

Jag satsar mina pengar på algoritmen …..

Försäkringskassan aviserar höjd prognos

Precis som jag anade (se mitt förra inlägg) kommer FK att höja sin prognos vid uppdateringen i juli. Man skriver:

Det saknas ännu detaljerad sjukfallsstatistik för perioden, men indikatorer pekar på att inbromsningen hittills under 2018 inte kan förklaras av en enskild faktor utan är sannolikt en kombination av fler startade och färre avslutade sjukskrivningar än prognostiserat. Sammantaget medför detta att prognosen för utgifterna sannolikt kommer att höjas vid nästa prognostillfälle.

Kanske kan sjukförsäkringen dyka upp bland valfrågorna ändå. Det mesta som årligen kostar kring 35 000 000 000 kr är värt både analys och diskussion – tycker jag.

Så här har algoritmen beräknat den troliga minskningen under 2018. Det skulle inte förvåna mig om FK ansluter sig till denna bild, dvs en minskning kring 2,5%.

Troligt_riket

 

FKs maj-prognos

Igår (2 maj) lämnade FK en ny prognos. Jag hittar den inte på deras webbplats, men du kan ladda ner den här Utgiftsprognos 201805.

För sjukskrivningarna räknar man fortsatt med minskningar, men långsammare.

jmf_prog_1805

Ett sammanfattning av argumenten för den nya prognosen är denna:

”Sammantaget medför utvecklingen av antalet startade sjukfall och deras varaktighet att antalet pågående sjukfall minskar för samtliga fallängder under 2018 och 2019 för att därefter utvecklas stabilt. Sjukfall i fallängder längre än 2 år förväntas dock att öka under större delen av innevarande år för att sedan börja minska.”

När det gäller de långa sjukfallen gör FK en särskild notering:

”Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har ökat väsentligt sedan 2015, vilket i huvudsak beror på att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättnings-dagar avskaffades 1 februari 2016. Förändringar i regelverket medför att jämförelser över tid försvåras. En stor majoritet av de som tidigare lämnade försäkringen på grund av uppnådd maxtid återvände sedermera till sjukskrivning och startade ett nytt sjukfall. Under det gamla regelverket med en bortre tidsgräns överskattades därför antalet korta sjukfall i sjukfallsstatistiken, medan antalet långa sjukfall underskattades markant. Efter korrigeringar för detta framgår att ökningen av de långa sjukfallen inleddes redan under 2013 och inte i samband med att tidsgränsen togs bort.”

Fetstilen ovan har jag lagt till. What goes up must come down, jag vet. Men vad talar egentligen för att ökningen av de långa sjukfallen ska brytas under 2018? Nåja, FK har i denna prognos inte haft möjlighet att ta hänsyn till effekterna av regeringens senaste styrsignal – att byta generaldirektör.

Mer fokus på samordningsuppdraget och överlämningarna till arbetsförmedlingen bara måste komma att förlänga de berörda sjukfallen. Effekterna kommer att bli synliga i månadsutfallen före valet. Det är min tro,  det vet jag visst (en lätt förvrängning av psalm 240).

FK räknade i februariprognosen med en minskning av sjukskrivningsdagarna på nära 8%. I den nya prognosen har man justerat till en minskning på drygt 6%. Själv skulle jag bli överraskad om minskningen blir större än 3%.

FKs nästa prognos, som lär komma i juli, blir extra intressant läsning. Och den kommer jag förstås att publicera och kommentera här på min blogg. Men dessförinnan kommer det att finnas mycket att läsa och begrunda kring månadsutfallen.