Skört läge, nu med juliutfall

skört läge_1807.JPG

Dagarna i korta fall minskar, dagarna i långa fall ökar. Hittills har det gett en nettominskning på knappt 1,5 miljoner dagar. Och hur skört är det?

För korta fall (nåja, kortare än 2 år) räknar algoritmen nu med att minskningen totalt under året ska bli 4,6 miljoner dagar. Och den framskrivningen har varit mycket stabil under året och därför högst trolig.

Troligt_riket_korta_1807

För långa fall har framskrivningen utvecklats så här under året.

Troligt_riket_långa_1807.JPG

Från en ökning med knappt 6 miljoner räknar algoritmen nu med en ökning på knappt 4 miljoner. Kanske blir ökningen till slut kring 3 miljoner (dvs ett utfall på 15 miljoner dagar för året) eftersom den röda kurvan kan förväntas börja plana ut.

Och då landar vi i att en trolig minskning då året är slut skulle vara kring 1,5 miljoner dagar. Och det ska ställas i relation till att det totala antalet dagar lär bli 56,5 miljoner dagar.

Minskning, ja, men knappast trygg. Jag vidhåller därför: Skört läge.

Utfall, nu per juli

utfall_prognos_1807

Det lär inte bli några fortsatta minskningar att tala om under resten av året. Det tror inte FK, det tror inte min algoritm och det tror nog ingen som ser grafen ovan.

Troligt_riket_1807

Detta att den röda linjen går närmast horisontellt betyder att, i varje fall hittills, har algoritmen inte funnit anledning att göra några stora förändringar i sin beräkning.

Och att den senaste beräkningen i stort sett är densamma som 12-månadersvärdet betyder förstås att de månader som är kvar under 2018 inte lär bjuda på några påtagliga minskningar jämfört med samma månader 2017.

Detta är en sanning för riket. Tittar man på de olika länen finns det stora skillnader. Några län visar på stora minskningar då januari-juli jämförs mellan åren. Men det finns också län som visar ökningar. Inte stora, tack och lov, men ökningar.

minskning hittills_1807

Det finns också stora skillnader då man skiljer på korta och långa fall. Det finns en polarisering i sjukförsäkringen. Och den kommer jag att skriva om i nästa inlägg på den här bloggen.

Ny prognos

Nu har FK lämnat en ny prognos. Som väntat räknar man fortsatt med minskning under 2018. Men den minskningen är nu betydligt mindre.

I maj var bedömningen att sjukskrivningsdagarna skulle minska med 6,5%

I juli är bedömningen att minskningen blir 3,8%.

Man har alltså höjt prognosen påtagligt.

Här kan du ta del av FKs egna dokument.

Efter att FK räknat upp sin prognos ligger man nu mycket nära Datoras algoritm. Men man tror fortfarande på en större minskning än algoritmen.

Jag satsar mina pengar på algoritmen …..

Försäkringskassan aviserar höjd prognos

Precis som jag anade (se mitt förra inlägg) kommer FK att höja sin prognos vid uppdateringen i juli. Man skriver:

Det saknas ännu detaljerad sjukfallsstatistik för perioden, men indikatorer pekar på att inbromsningen hittills under 2018 inte kan förklaras av en enskild faktor utan är sannolikt en kombination av fler startade och färre avslutade sjukskrivningar än prognostiserat. Sammantaget medför detta att prognosen för utgifterna sannolikt kommer att höjas vid nästa prognostillfälle.

Kanske kan sjukförsäkringen dyka upp bland valfrågorna ändå. Det mesta som årligen kostar kring 35 000 000 000 kr är värt både analys och diskussion – tycker jag.

Så här har algoritmen beräknat den troliga minskningen under 2018. Det skulle inte förvåna mig om FK ansluter sig till denna bild, dvs en minskning kring 2,5%.

Troligt_riket

 

FKs maj-prognos

Igår (2 maj) lämnade FK en ny prognos. Jag hittar den inte på deras webbplats, men du kan ladda ner den här Utgiftsprognos 201805.

För sjukskrivningarna räknar man fortsatt med minskningar, men långsammare.

jmf_prog_1805

Ett sammanfattning av argumenten för den nya prognosen är denna:

”Sammantaget medför utvecklingen av antalet startade sjukfall och deras varaktighet att antalet pågående sjukfall minskar för samtliga fallängder under 2018 och 2019 för att därefter utvecklas stabilt. Sjukfall i fallängder längre än 2 år förväntas dock att öka under större delen av innevarande år för att sedan börja minska.”

När det gäller de långa sjukfallen gör FK en särskild notering:

”Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har ökat väsentligt sedan 2015, vilket i huvudsak beror på att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättnings-dagar avskaffades 1 februari 2016. Förändringar i regelverket medför att jämförelser över tid försvåras. En stor majoritet av de som tidigare lämnade försäkringen på grund av uppnådd maxtid återvände sedermera till sjukskrivning och startade ett nytt sjukfall. Under det gamla regelverket med en bortre tidsgräns överskattades därför antalet korta sjukfall i sjukfallsstatistiken, medan antalet långa sjukfall underskattades markant. Efter korrigeringar för detta framgår att ökningen av de långa sjukfallen inleddes redan under 2013 och inte i samband med att tidsgränsen togs bort.”

Fetstilen ovan har jag lagt till. What goes up must come down, jag vet. Men vad talar egentligen för att ökningen av de långa sjukfallen ska brytas under 2018? Nåja, FK har i denna prognos inte haft möjlighet att ta hänsyn till effekterna av regeringens senaste styrsignal – att byta generaldirektör.

Mer fokus på samordningsuppdraget och överlämningarna till arbetsförmedlingen bara måste komma att förlänga de berörda sjukfallen. Effekterna kommer att bli synliga i månadsutfallen före valet. Det är min tro,  det vet jag visst (en lätt förvrängning av psalm 240).

FK räknade i februariprognosen med en minskning av sjukskrivningsdagarna på nära 8%. I den nya prognosen har man justerat till en minskning på drygt 6%. Själv skulle jag bli överraskad om minskningen blir större än 3%.

FKs nästa prognos, som lär komma i juli, blir extra intressant läsning. Och den kommer jag förstås att publicera och kommentera här på min blogg. Men dessförinnan kommer det att finnas mycket att läsa och begrunda kring månadsutfallen.