De riktigt långa sjukfallen fortsätter att öka

2års

Då regeringen tog bort den bortre tidsgränsen ökade såklart de långa sjukfallen. Det syns tydligt i diagrammet ovan.

Utvecklingen är dock olika i olika län.

långa fall per län_1804Västernorrland och Jämtland visar minskning under de senaste 12 månaderna. För Riket är ökningen 25 procent. Det är mycket ….

Många län har ökat sina riktigt långa sjukfall med mer än 30 procent. Det är ännu mer …

Då kan det ju vara en tröst att veta att totalt sett minskar de pågående sjukfallen.

påg_sjukfall

Detta är per april. Men vi vet genom utfall tom juni vad gäller utbetalda sjukskrivningsdagar att minskningen i sjukförsäkringen håller på att bromsa in. I juli lämnar FK en ny prognos och den kommer med all säkerhet att visa på väsentligt mindre minskning för året än vad man tidigare trodde på.

Skört läge – nu med juniutfall

FK har släppt sjukskrivningsdagar utbetalda i juni och det sköra läget finns kvar.

skört läge_1806

Minskningen i korta fall måste vara större än ökningen i långa fall för att det ska bli en minskning på totalen. Och hittills är det så. Men en framskrivning av utfallet i korta och långa fall var för sig säger nu att dagarna i korta fall kommer att minska med 4,6 miljoner medan de i långa fall kommer att öka med 4,0 miljoner. Skört läge ……

Troligt_länen

Norrlandslänen, som tidigare år haft oresonligt höga värden, visar numera på stora minskningar. 6 län slutar troligen på ökningar för 2018 och ytterligare två, Halland och Södermanland,  ligger väldigt nära att också hamna i den gruppen.

Och även om vi troligen hamnar på minskning i år så lär den inte bli så stor som FK senast prognostiserade. Den syns rätt tydligt i den här grafen. Det kommer snart en ny prognos och det blir spännande se hur mycket (inte om) FK kommer att räkna upp det troliga utfallet.

utfall_prognos2

Försäkringskassan aviserar höjd prognos

Precis som jag anade (se mitt förra inlägg) kommer FK att höja sin prognos vid uppdateringen i juli. Man skriver:

Det saknas ännu detaljerad sjukfallsstatistik för perioden, men indikatorer pekar på att inbromsningen hittills under 2018 inte kan förklaras av en enskild faktor utan är sannolikt en kombination av fler startade och färre avslutade sjukskrivningar än prognostiserat. Sammantaget medför detta att prognosen för utgifterna sannolikt kommer att höjas vid nästa prognostillfälle.

Kanske kan sjukförsäkringen dyka upp bland valfrågorna ändå. Det mesta som årligen kostar kring 35 000 000 000 kr är värt både analys och diskussion – tycker jag.

Så här har algoritmen beräknat den troliga minskningen under 2018. Det skulle inte förvåna mig om FK ansluter sig till denna bild, dvs en minskning kring 2,5%.

Troligt_riket

 

FKs maj-prognos

Igår (2 maj) lämnade FK en ny prognos. Jag hittar den inte på deras webbplats, men du kan ladda ner den här Utgiftsprognos 201805.

För sjukskrivningarna räknar man fortsatt med minskningar, men långsammare.

jmf_prog_1805

Ett sammanfattning av argumenten för den nya prognosen är denna:

”Sammantaget medför utvecklingen av antalet startade sjukfall och deras varaktighet att antalet pågående sjukfall minskar för samtliga fallängder under 2018 och 2019 för att därefter utvecklas stabilt. Sjukfall i fallängder längre än 2 år förväntas dock att öka under större delen av innevarande år för att sedan börja minska.”

När det gäller de långa sjukfallen gör FK en särskild notering:

”Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har ökat väsentligt sedan 2015, vilket i huvudsak beror på att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättnings-dagar avskaffades 1 februari 2016. Förändringar i regelverket medför att jämförelser över tid försvåras. En stor majoritet av de som tidigare lämnade försäkringen på grund av uppnådd maxtid återvände sedermera till sjukskrivning och startade ett nytt sjukfall. Under det gamla regelverket med en bortre tidsgräns överskattades därför antalet korta sjukfall i sjukfallsstatistiken, medan antalet långa sjukfall underskattades markant. Efter korrigeringar för detta framgår att ökningen av de långa sjukfallen inleddes redan under 2013 och inte i samband med att tidsgränsen togs bort.”

Fetstilen ovan har jag lagt till. What goes up must come down, jag vet. Men vad talar egentligen för att ökningen av de långa sjukfallen ska brytas under 2018? Nåja, FK har i denna prognos inte haft möjlighet att ta hänsyn till effekterna av regeringens senaste styrsignal – att byta generaldirektör.

Mer fokus på samordningsuppdraget och överlämningarna till arbetsförmedlingen bara måste komma att förlänga de berörda sjukfallen. Effekterna kommer att bli synliga i månadsutfallen före valet. Det är min tro,  det vet jag visst (en lätt förvrängning av psalm 240).

FK räknade i februariprognosen med en minskning av sjukskrivningsdagarna på nära 8%. I den nya prognosen har man justerat till en minskning på drygt 6%. Själv skulle jag bli överraskad om minskningen blir större än 3%.

FKs nästa prognos, som lär komma i juli, blir extra intressant läsning. Och den kommer jag förstås att publicera och kommentera här på min blogg. Men dessförinnan kommer det att finnas mycket att läsa och begrunda kring månadsutfallen.