Hur stor andel av sjukfallen blir riktigt långa?

I slutet av mars fanns det 43 739 sjukfall som pågått längre än 2 år.

Backar vi till mars 2018 så fanns det 69 766 sjukfall som då var längre än 1 år. Och av dessa var alltså 43 739 fortfarande pågående ett år senare.

Det innebär att sannolikheten för ett 1-årsfall att bli ett 2-årsfall var 62,7%.

Använder vi det för att beräkna ett troligt värde för 2-årsfall i slutet av april i år så landar vi på 43 360, dvs en lätt minskning jämfört med värdet i mars. Det rätta värdet får vi om sådär 2 veckor.

Den där sannolikheten att bli ett 2-årsfall om man är ett 1-årsfall (eller bättre: att befinna sig i ett sjukfall som pågått minst 1 år och fortfarande vara kvar ett år senare) är alltså för Riket 62,7%. Det varierar mellan länen. Det högsta värdet hittar vi i Kalmar (68,2%) och det lägsta i Jämtland (49,2%). Och till den stora skillnaden finns det, tråkigt nog, ingen bra förklaring.

Som jag redan påpekat är nära 40% av alla sjukfall längre än 1 år – ett skrämmande faktum.

Troligast: små förändringar under 2019

Som tidigare: de kortare sjukfallens nettodagar minskar och de längre sjukfallens nettodagar ökar. Och minskningen är bra nära lika stor som ökningen. Så på totalen lär det bli nära plusminusnoll.

Ökningen för de långa sjukfallens nettodagar lär plana ut eftersom antalet riktigt långa sjukfall (>2 år) minskar.

Och hur trolig är då minskningen av nettodagarna i de kortare sjukfallen?

Givet de två månadsutfall vi hittills har så finner inte algoritmen anledningen att ändra sin uppfattning. Årsutfallet lär hamna kring -1,5 miljoner nettodagar. Så då spörs det hur mycket nettodagarna i de långa sjukfallen kommer att öka.

Fortsättning följer.

Minskningen var större än ökningen

På totalen minskade sjukskrivningsdagarna under 2018 med 2,7%. Det är nettoförändringen. Men för att bättre förstå vad som hänt är det klokt att titta på bruttoförändringarna.

Det är stor skillnad på utvecklingen av dagar utbetalda i långa sjukfall och dagar utbetalda i kortare sjukfall.

I sjukfall kortare än 2 år har antalet dagar minskat med 4,0 miljoner. I sjukfall längre än 2 år har antalet dagar ökat med 2,5 miljoner dagar. Det är vad som ligger bakom nettominskningen på 2,5 miljoner dagar.

Minskningen i de kortare fallen tenderat att plana ut medan ökningen i de längre fallen är uthållig.

För just december visar dagarna i sjukfall kortare än 2 år en överraskande dipp. Det är troligen någon slags tillfällighet. Vi som lever får se. Utan den skulle nettominskningen ha blivit ännu mindre.

Grundtipset är att minskningen av dagarna framöver kommer att bli måttlig – om det alls kommer att bli någon minskning.

Algoritmen gör sin första beräkning av utfallet för året 2019 då vi fått siffrorna för januari. Spänningen stiger!

Försäkringskassans prognos för 2018

I den senaste prognosen, publicerad i juli, trodde man på en minskning av sjukskrivningsdagarna med 3,7 %. Eftersom minskningarna planar ut kommer man nog att ändra sig i den prognos som troligen publiceras den 8 november.

Den algoritm som Datora arbetar med har inte ändrat sig mycket under året.

Troligt_riket_1809

Den röda linjen är närmast horisontell och lär så förbli fram till det slutliga utfallet för 2018. Då ska jag här förstås visa upp prognosfelen under året för algoritmen jämförda med felen i försäkringskassans prognoser. Det kan gott hända att algoritmen visar sig ha varit träffsäkrare.

Fast då bör det påpekas att att försäkringskassans prognoser innehåller mycket mer än just bara detta mått. Samt att man där har ett längre tidsperspektiv än enbart innevarande år.

Dock, algoritmen kan leverera framskrivningar uppdelade på sådant som sjukfallens längd, kön och län. Och allt detta samtidigt. Här nedan ser du troligt utfall för sjukfall kortare än 2 år/kvinnor/Västernorrlands län

Troligt_22_korta_1809

Även här är den röda linjen påfallande horisontell; en komplimang till algoritmen.

Troliga förändringar under 2018

Baserat på utfallet till och med september är förutsägelser om länsvisa troliga förändringar tämligen säkra. OBS att försäkringskassan inte alls gör sådana beräkningar. De som är intresserade av länsvisa förändringar är hänvisade till den här bloggen.

För dagar utbetalda i sjukfall <2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_korta_1809

Alla län minskar, men påtagligt olika mycket. Att det kan bli så uttrycker med stor säkerhet att lagar/regler inte tillämpats lika i hela landet. Annars hade minskningarna i norrlandslänen knappast varit möjliga. Men det är förstås klokt att inte nu bråka om det utan snarare glädje sig åt att de ställer in sig i ledet.

För dagar utbetalda i sjukfall >2 år ser det ut såhär:

Troligt_länen_långa_1809

För de långa sjukfall gäller fortsatt stora ökningar. Minskningar finner man enbart i Västernorrland och Jämtland, två län som kraftigt minskar också dagarna i de kortare sjukfallen. Dessa två län har (numera) därför sjukpenningtal kring Rikets.

För sjukskrivningsdagarna oberoende av sjukfallets fallängd ser det ut såhär:

Troligt_länen_tot_1809

Rikets minskning lär bli 3%. Det blir spännande att jämföra Datoras beräkning med försäkringskassans prognos, som troligen publiceras den 8 november.

Litet överraskande är det nog att utvecklingen är så olika. Hur kan Västernorrland minska med 20 procent samtidigt som grannlänet Gästrikland ökar? Speglar det regionala variationer i hur lagar och regler tillämpas? Försäkringskassan borde veta, men säger inget om detta.

Länens sjp-tal per september 2018

Regeringens mål är att Riket ska komma ner till 9,0 per dec 2020. Så förväntan heter minskning. Några län levererar stora minskningar, men det finns också län som ökar.

sjp_diff sedan 1712_1809

I dessa dagar diskuteras en rapport från ISF där man menar att regeringens signaler (snarare än lagändringar tagna i riksdagen) ifrågasatt rättssäkerheten i försäkrings-kassans handläggning av sjukskrivningsärenden.

Själv skulle jag inte utesluta att de påtagliga minskningar av sjukpenningtalet som skett i de flesta norrlandslän uttrycker en ökad rättssäkerhet i handläggningen.

Utvecklingen i länen är verkligen olika. Här ett smakprov:

sjptal_utvalda_län_1809

Jönköping, som länge legat nära Riket ligger nu påtagligt över som en följd av att sjukpenningtalet numera ökar i det länet. Jämtland och Västernorrland, som länge haft påfallande mycket högre värden än Riket har minskat kraftigt. Och detta att Jämtland och Västernorrland (som två tydliga exempel) numera ligger kring riksvärdet är jag benägen att se som ett tecken på ökad rättssäkerhet i tillämpningen.

Det finns, enligt min mening, inga objektiva skäl för enskilda län att kraftigt avvika från riksvärdet.

De riktigt långa sjukfallen har nog peakat

2års_1806

Riktigt säker kan man inte vara, men nog förefaller det troligt att det vi närmast kommer att få se är ytterligare minskningar av de riktigt långa sjukfallen.

Jämfört med juni 2017 är de fler men inte längre så rasande många fler. Per län ser det ut såhär:

långa fall per län_1806

Precis som jag skrev i min förra post så är alla staplar nu lägre. Och Norrbotten visar riktig minskning. Länen längst till vänster är desamma som förra månaden. Och Gävleborg har även nu den största ökningen. Grattis till Kalmar som förra månaden låg 3:a från höger men nu flyttat sig mot Riket. Nu ligger man som nummer 7 från höger.

Men vad är det som händer i Västernorrland som inte händer i Gävleborg? De är ju ändå grannlän. Någon vet. Det vore spännande om någon ville berätta.

De riktigt långa sjukfallen har peakat?

2års

Då vi fått ett par månader till kan vi säga mera säkert om de riktigt långa sjukfallen nått sin topp för denna gång.

Men man ser ju tydligt att de långa sjukfallen i maj var många fler är för ett år sedan. Och här kan man se hur det ser ut per län.

långa fall per län_1805

Rikets värde är drygt 20 procent högre än ett år tidigare. Gävleborg ligger sämst till med en ökning på 35 procent. Västernorrland, Jämtland och Norrbotten (nästan) har minskat sina lång sjukfall sedan maj 2017.

Detta är på totalen en rätt oroväckande bild. Men väger man in att de långa sjukfallen i bästa fall inte fortsätter att öka nu så kommer förstås de här staplarna att bli lägre när jag (om sådär två veckor) kan publicera diagram baserade på nya siffror.

Länens sjp-tal per juli 2018

Regeringens mål är att Riket ska komma ner till 9,0 per dec 2020. Så förväntan heter minskning. Några län levererar stora minskningar, men det finns också län som ökar.

sjp_diff sedan 1712_1807.JPG

För Riket minskar sjp-talet, men kurvan planar ut, vilket ligger bakom att Försäkringskassans nyliga prognos blev en uppräkning jämfört med den tidigare. Titta gärna tillbaka på den bloggposten.

Utvecklingen i länen är verkligen olika. Här ett smakprov.

sjptal_utvalda_län_1807.JPG

Jämtland och Västernorrland har minskat snabbt från höga nivåer. Jämtland ligger nu under Riket och snart gör Västernorrland det också. Men Jönköping har alltså slutat minska. Det syns här och det framgår också av det första diagrammet.

Extrema sjukpenningtal per juli 2018

Redovisningen här handlar om precis samma kommuner som för en månad sedan. Och för denna påtagliga regionala variationen finns det, överraskande nog, mycket litet intresse.

Dom är som dom är i Storuman. Och i Danderyd är dom annars. Eller?

Det enda som hänt är att sjukpenningtalen är aningen lägre – utom för Ödeshög, se nedan.

För kvinnor Högst Malå (Västerbotten) med    22,63
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 6,93

För män
Högst Ånge (Västernorrland) med  12,58
Lägst Danderyd (Stockholms län) med    3,20

För samtliga
Högst Storuman (Västerbotten) med 15,99
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 5,07

Största snedfördelningen mellan könen finns i Hällefors i Örebro län.

Där är sjp-talet för kvinnor 16,86 och för män 5,49, dvs kvinnorna är mer än 3 gånger så mycket sjukskrivna som männen.

Den minsta snedfördelningen mellan könen finns i Ödeshög i Östergötland.

Där är sjp-talet för kvinnor 8,82 och för män 8,33. Men inte i någon kommun är männen mer sjukskrivna än kvinnorna.