Nu finns februari-siffrorna

Och det betyder att mycket på bloggen är uppdaterat. Mest spännande är kanske vad man nu kan tro om hur utfallet kommer att bli för hela året. Försäkringskassans senaste prognos säger minus 7,9%. Algoritmen tror på minus 2,1%. Kolla bilder och siffror under Troligt årsutfall

Försäkringskassans nästa prognos dröjer inte så länge. Min gissning är att den kommer att tro på minskning, men inte så stor som senast.

När den publicerats kommer du förstås att hitta uppgifterna här på min blogg.

Varför varierar sjp-talet så mycket?

De län som ligger till vänster om rikets röda stapel har, i förhållande till sin andel av befolkningen, en ovanligt låg andel av sjukskrivningsdagarna. Östergötland, längst till vänster, har en andel av dagarna som är 19,1% lägre än förväntat om man ser till deras andel av befolkningen.

Västra Götaland, näst längst till höger, har en andel av dagarna som är 16,7% högre än förväntat, givet befolkningens storlek.

De tre län som markerats med pilar, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, har tillsammans cirka 50% av befolkningen. Hur det går med sjukskrivningsdagarna där är alltså mycket betydelsefullt för hur det ska gå med riksvärdet. Västra Götalands läge sådär långt till höger inger oro.

Och varför varierar sjp-talet så mycket mellan län? Den pinsamma sanningen är: Ingen vet, med säkerhet. Men man vet i alla fall säkert att det inte speglar skillnader i det allmänna (o)hälsoläget. Emellanåt har det beskrivits i termer av ‘kulturskillnader’.

En gång höll en hög chef en allvarlig betraktelse på temat Dessa skillnader tyder på rättstillämpningen inte är lika över landet. Efteråt hördes en av åhörarna mumla Ja ja, men vad ska folk leva av?

Kanske är det under den gatlyktan vi ska leta efter nyckeln?

Långa sjukfall ökar sin andel av dagarna

dagar_per_fallängd2

I en situation där sjukskrivningsdagarna totalt sett börjat minska är det oroande att de dagar som betalas ut i långa sjukfall blir en allt större del av totalen. Och ökningen handlar dessutom de allra längsta sjukfallen, de som är längre än 2 år.

De dagar som betalas i sjukfall som är 180-364 dagar (ljusgröna ytan i bilden ovan) minskar påtagligt sin andel. För den mörkgröna resp den ljusröda ytan är förändringarna små

Då den bortre tidsgränsen togs bort av regeringen så ökade självfallet de långa sjukfallen och därmed deras andel av dagarna. Det hindrar inte att då jag ser diagrammet tycker jag att ökningen är oroväckande stor. Sedan sist har bilden kunnat uppdateras med utfall från februari. Och utvecklingen fortgår som tidigare.

Ansträngningarna att få ned sjukskrivningarna kan ju inte enbart handla om de kortare sjukfallen. De långa sjukfallen är sjukfall därför att man bedömer att den sjukskrivne har goda möjligheter till återgång i arbete. Annars är sjukersättning/förtidspension rätt förmån.

Därför skulle jag vilja se en statistik som handlar om hur långa sjukfall avslutas. Hur många återgår i arbete efter en sjukskrivning som varat mer än 2 år? Antal och andel – det skulle ge ett bra underlag för en diskussion om tillämpning av reglerna för beviljande av sjukersättning.

En ren slump?

Storuman är den kommun som har landets högsta sjp-tal. Idag rapporterar Sveriges Radio:

Storuman har bara haft besök av en enda standupkomiker i modern tid. Det vill Fanny Stand Up ändra på. Deras senaste projekt tar ståuppkomiken från Umeå till mindre orter i norra Sverige där workshops och framträdanden ska sprida humorn vidare.

Och nu satsar SVT på Storuman och de ansträngningar paret Björn Ferry och Heidi Andersson gör för att öka miljömedvetenheten.

En rättelse i sista stund: Malå är nu den kommun som har landets högsta sjukpenningtalet (16,5). Storuman har 16,4. Har offensiven fått effekt också på hälsoläget?